Lørdag, 28 november 2020
  • Løve-Knudstrup Vandværk er hjemhørende i Kalundborg Kommune, men har også tilslutninger i Slagelse Kommune.
    Ca 500 husstande forsynes med noget af det bedste vand fra vandværket.

  • Er et vandværk ikke bare en stor samling rør, filtre og skruer? Både ja og nej. Et vandværk som Løve-Knudstrup vandværk er både kompliceret og såre enkelt i den måde det fungerer på.

  • På Løve-Knudstrup vandværk går vi meget op i at der skal være rent og pænt. Vand er jo noget vi alle sammen drikker og kommer i vores mad. Derfor skal hygiejnen altid være i orden.

GENERALFORSAMLING  LØVE-KNUDSTRUP VANDVÆRK
Onsdag den 19. februar 2020 kl. 19.30 afholdt i Løve Forsamlingshus
Der var i alt 12 fremmødte, heraf 11 andelshavere, hvoraf 5 var medlemmer af bestyrelsen og 1 suppleant. Herudover vandværkets forretningsfører.
Referent: Sekretær Dorte Bøgelund Olsen
Få det hele på PDF her

Formand Torben Hansen bød velkommen til generalforsamlingen.

Første punkt på dagsordenen:
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen har foreslået Søren Olsen som dirigent, som blev enstemmigt valgt til hvervet.
Dirigenten overtog herefter ordet.
Dirigenten takker for valget. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet med 14 dage, jf. vedtægterne. Der var indsat annonce i lokalavisen den 22. januar 2020. Der var ingen indvendinger hertil.
Herefter blev Bøje Christensen og Asger Johansen valgt som stemmetællere.
Dirigenten fremlagde dagsordenen jf. vedtægterne.
Herefter fortsættes til dagsordenens andet punkt.

2. Bestyrelsens beretning
Formanden fremlagde herefter bestyrelsens beretningen for det forgangne år. Læs beretning her

Dirigenten takkede formanden for beretningen.

Ingen af de fremmødte havde spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

Beretningen blev herefter godkendt.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Kasserer Dorte Bøgelund Olsen fremlagde det reviderede regnskab for regnskabsåret 2018/2019.
Årets resultat er et overskud på kr. 91.419 og der var budgetteret med et underskud på t.kr. 166. Resultatet anses for yderst tilfredsstillende og kan især forklares ved omsætning grundet flere m3 solgt vand til tilslutningsgebyr på t.kr. 40. Herudover har omkostningsniveauet generelt været lavere end budgettet.

Det reviderede regnskab for 2017/2018 blev herefter fremlagt til generalforsamlingens godkendelse, som blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

4. Behandling af indkomne forslag – herunder forslag til vedtægtsændringer
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

5. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

Kasserer Dorte Bøgelund Olsen fremlagde budgettet for 2020/2021.
Budgettet er udarbejdet med afsæt i det seneste realiserede regnskab 2018/2019 med justeringer i omkostningsniveauet med det nuværende kendskab, herunder især primært ændringer på distributionsomkostningerne som følge af en forventning om højere omkostninger til vedligeholdelse på ledningsnettet og en stigning i vandanalyser.
Der er budgetteret med et underskud på t.kr 104.

Med udgangspunktet i budgettet blev takstbladet ligeledes fremlagt til godkendelse. Alle takster fastholdes på samme niveau som tidligere år, således at den variable takst er på kr. 6 og det faste bidrag er på kr. 450. Begge beløb er ekskl. moms.

Budget og det heraf afledte takstblad for 2020/2021 blev herefter fremlagt til generalforsamlingens godkendelse og som blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen var Torben B. Hansen og ønsker genvalg.
Der var ingen modkandidater og Torben Hansen blev genvalgt.

På valg til bestyrelsen var Asger Johansen, som ønsker genvalg.
Der var ingen modkandidater og Asger Johansen blev genvalgt.

Som suppleant til bestyrelsen genopstiller Anders Sværke.
Der var ingen modkandidater og Anders Sværke blev valgt som 1. suppleant.

Som 2. suppleant til bestyrelsen genopstiller Søren Kristiansen.
Der var ingen modkandidater og Søren Kristiansen blev valgt som 2. suppleant.

7. Valg af bilagskontrollanter samt bilagskontrollantsuppleant
På valg til bilagskontrollant var Hanne Olsen og genopstiller som kandidat.
Der var ingen modkandidater og Hanne Olsen blev genvalgt.

På valg til bilagskontrollant suppleant var Erling Hansen, som genopstiller som kandidat.
Der var ingen modkandidater og Erling Hansen blev genvalgt.

8. Eventuelt, hvor alt kan diskuteres men intet besluttes.
Birthe Mattebjerg efterspørg et navneskilt på vandværkets bygning hvor der står Løve Knudstrup Vandværk. Forslaget taget til efterretning.

Der blev gjort opmærksom på, at Slagelse Kommune allerede har udlagt rigtig mange hektar jord til BNBO og der stilles spørgsmål til hvad hvornår Kalundborg Kommune går i gang med arbejdet. Formanden forklarer, at Kalundborg Kommune ikke har meldt noget ud endnu og at bestyrelsen fortsat afventer.

Der var kommentar fra en andelshaver, som ytrede sig om boring 1, som vedkommende mente skulle lukkes pga. forurening. Der blev ligeledes også ytret utilfredshed med vandspild i 5 uger pga. et ledningsbrud. Kommentarer taget til efterretning.

Herefter takkede Formanden takkede for god ro og orden og takkede dirigenten indsatsen ved generalforsamlingen.