Søndag, 21 juli 2024

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING
LØVE-KNUDSTRUP VANDVÆRK
Onsdag den 1. marts 2023 kl. 19.30 afholdt i Løve Forsamlingshus
Der var i alt 16 fremmødte, heraf 15 andelshavere, hvoraf 5 var medlemmer af bestyrelsen og 2 suppleant. Tilstede var ligeledes vandværkets forretningsfører, som ikke er andelshaver.
Referent: Sekretær Dorte Bøgelund Olsen
Formand Torben B. Hansen bød velkommen til generalforsamlingen.

Første punkt på dagsordenen:
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen har foreslået Søren Olsen som dirigent, som blev enstemmigt valgt til hvervet.
Dirigenten takkede for valget og overtog herefter ordet.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet med 14 dage, jf. vedtægterne. Der var indsat annonce i lokalavisen den 8. februar 2023.
Der var ingen indvendinger hertil.
Herefter blev Erling Hansen og Benny Petersen valgt som stemmetællere.
Dirigenten fremlagde dagsordenen jf. vedtægterne.
Herefter fortsættes til dagsordenens andet punkt.

2. Bestyrelsens beretning
Formanden fremlagde herefter bestyrelsens beretningen for det forgangne år.

Dirigenten takkede formanden for en fyldestgørende beretning.

Hertil kom spørgsmål fra beregningen vedr. anmeldelsen til datatilsynet.
Dorte Bøgelund Olsen forklarede at datatilsynet indtil videre har sendt brev i høring vedr. anmodning om yderligere oplysninger som p.t. arbejdes videre på. Der er tale om oplysninger som ikke er personfølsomme og som er slettet igen.

Herudover ikke yderligere spørgsmål.

Beretningen blev herefter godkendt.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Kasserer Dorte Bøgelund Olsen fremlagde det reviderede regnskab for regnskabsåret 01.10.2021-30.09.2022.
Årets resultat viser et underskud på kr. 42.382 og der var budgetteret med et underskud på t.kr. 217. Resultatet anses for tilfredsstillende målt i forhold til budget. En positiv afvigelse på 175 t.kr.
Afvigelsen i forhold til budgettet kan især forklares ved følgende poster:

Omsætningen svarende til 73 t.kr. i positiv retning og skyldes pga. højere antal solgte mængder m3 vand svarende til 33 t.kr. gebyrer på 12 t.kr. og tilslutningsbidrag på 21 t.kr.

Produktionsomkostningerne bidrager med en negativ afvigelse svarende til t.kr. 20. El-omkostningerne er overskredet budgettet med t.kr. 33 det samme gælder vedligeholdelse på bygninger på t.kr. 17 t.kr. og vedligeholdelse installationer svarende til t.kr. 28 t.kr. men modsvares af en anelse lavere omkostninger til vedligeholdelse på boringer på 36 t.kr. og lavere omkostninger til vandanalyser svarende til t.kr. 26.

Distributionsomkostningerne bidrager med 115 t.kr. i positiv retning i forhold til budget. Årsagen er hovedsageligt færre ledningsbrud som bidrager med positivt til resultatet på t.kr. 100 og endelig en smule lavere afskrivninger på 18 t.kr.

Administrationsomkostningerne bidrager positivt med 21 t.kr.

Nettofinansielle poster påvirker resultatet negativt med 14 t.kr.

Egenkapitalen efter årets resultatdisponering er kr. 7.455.177.

Det bemærkes at egenkapitalen er en bunden reserve som ikke kan udloddes til andelshaverne.
Den likvide beholdning består af bankindestående på t.kr. 334 t.kr. og investeringsforeningsbeviser på t.kr. 822. Herudover består aktiverne af materielle anlægsaktiver på t.kr. 8.335. Øvrige aktiver består af tilgodehavender. Summen af aktiverne består udover egenkapitalen af anlægslån på 1,7 mio. kr. og anden gæld på t.kr. 464.

Det reviderede regnskab for 2021/2022 blev herefter fremlagt til generalforsamlingens godkendelse, som blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

4. Behandling af indkomne forslag – herunder forslag til vedtægtsændringer
Der var ingen indkomne forslag.

5. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
Kasserer Dorte Bøgelund Olsen fremlagde budgettet for 1. oktober 2023 til 30. september 2024.

Budgettet er udarbejdet med afsæt i det seneste realiserede regnskab 2021/2022.

Hertil er justeret i omkostningsniveauet med det nuværende kendskab til forventet udvikling.
Især stigende omkostninger til el, som budgetteres med 160 t.kr. som er 92 t.kr. højere end senest realiseret og ikke mindre end 125 t.kr. højere end senest afsluttet budget år.

Af større ændringer i omkostningsniveauet kan også nævnes ændring af tilsyn af vandværk, som forventes at stige fra 40 t.kr. til 120 t.kr. Endelig indregnes omkostninger til de forventede aftaler vedr. BNBO svarende til t.kr. 53.
Distributionsomkostningerne reduceres en smule pga. afskrivningerne og administrationsomkostningerne forbliver på samme niveau som tidligere års budgetter.

Det betyder at omsætningen skal hæves for at kunne finansiere de stigende omkostninger.

Derfor hæves den nuværende variable takst fra kr. 6,5 kr. til 8 kr.

Det faste bidrag stiger fra 500 kr. til 800 kr. fra 1. oktober 2023.

Der er budgetteret med et underskud på t.kr 124.

Med udgangspunktet i budgettet blev takstbladet ligeledes fremlagt til godkendelse.

Budget og det heraf afledte takstblad for 2023/2024 blev herefter fremlagt til generalforsamlingens godkendelse og som blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen er Torben B. Hansen, som ikke ønsker genvalg.
Bestyrelsen foreslår at Thomas Sørensen indtræder i bestyrelsen.
Der var ikke modkandidater til posten og Thomas Sørensen blev derfor valgt.

På valg til bestyrelsen er Asger Johansen, som ønsker genvalg.
Der var ingen modkandidater og Asger Johansen blev genvalgt.

På valg som suppleant til bestyrelsen er Søren Kristiansen, som ønsker genvalg.
Der var ingen modkandidater og Søren Kristiansen blev genvalgt.

På valg som suppleant til bestyrelsen er Camilla Askbo, som ønsker genvalg.
Bestyrelsen foreslår Camilla Askbo.
Der var ingen modkandidater og Camilla Asko blev valgt til posten.

7. Valg af bilagskontrollanter samt bilagskontrollantsuppleant
På valg til bilagskontrollant er Jesper Koldsø som ønsker genvalg.
Der var ingen modkandidater og Jesper Koldsø blev genvalgt.

På valg til bilagskontrollant suppleant er Anders Vanggaard Pedersen, som ønsker genvalg.
Der var ingen modkandidater og Anders Vanggaard Pedersen blev genvalgt.

8. Eventuelt, hvor alt kan diskuteres, men intet besluttes.
Bestyrelsen takkede afgående formand Torben B. Hansen for et godt samarbejde og stort engagement i arbejdet som formand for bestyrelsen.

Herefter takkede formanden for god ro og orden og takkede dirigenten for arbejdet med gennemførelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet.